Search
× Search

ข่าว

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "ทุนส่งเสริมศักยภาพทางภาษาไทยเชิงวิชาการ"

Prathumporn Duangphet 0 286 Article rating: 5.0

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนส่งเสริมศักยภาพทางภาษาไทยเชิงวิชาการ ณ คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้นำทุนการศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอบทความวิชาการในวารสารวิชาการหรือนำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการ

รับสมัครจํานวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท  

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ "ทุนสนับสนุนนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2564"

Prathumporn Duangphet 0 291 Article rating: No rating

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
"ทุนสนับสนุนนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2564"

เปิดรับสมัคร: 11 - 22 ตุลาคม 2564
วันสอบสัมภาษณ์: 3 - 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น.
 

กำหนดการรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

Prathumporn Duangphet 0 328 Article rating: No rating

กำหนดการรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
ดูรายละเอียดได้ที่ admission.swu.ac.th

ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

Prathumporn Duangphet 0 508 Article rating: 5.0

สำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์

LINK: https://qrgo.page.link/RZKup

 

รายวิชา English for Career Preparation (ECP)

สำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี (ปกติ)

LINK: https://qrgo.page.link/5NDES

RSS
123456
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top