Search
× Search

ข่าว

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2565”

Prathumporn Duangphet 0 155 Article rating: No rating

[TCAS 66] กำหนดการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

Prathumporn Duangphet 0 403 Article rating: 5.0

[TCAS 66]

กำหนดการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

อัปเดต ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565 แก้ไขวันที่เปิดรับสมัคร

TCAS รอบที่ 1

รับสมัครโดยมหาวิทยาลัย จากเดิม 1 ธันวาคม 2565 เป็นวันที่ 22 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.swu.ac.th/

ประกาศ ระบบลงทะเบียนเรียน SUPREME 2019 สำหรับนิสิตปริญญาตรี

Prathumporn Duangphet 0 248 Article rating: No rating

ลงทะเบียนเพิ่ม - ลด วันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2565

💻นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียน เพิ่ม - ลด และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
- วันแรกของการลงทะเบียน วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เริ่มเวลา 09.00 น.
- วันสุดท้ายวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ระบบปิดการลงทะเบียนและชำระเงิน สิ้นสุดเวลา 23.00 น.

ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 คณะมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

Prathumporn Duangphet 0 234 Article rating: No rating

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานการศึกษาอิสระทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี”

Prathumporn Duangphet 0 234 Article rating: No rating
RSS
123456
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top