Search
× Search

กศ.บ. ภาษาไทย

image

ผศ.ดร. รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม (ประธานหลักสูตร)

โทร. 02-649-5000 ต่อ 16042

E-mail : ratchaneeya@g.swu.ac.th

image

อ.ดร.วาสนา นามพงศกุล

โทร. 02-649-5000

E-mail : wasanan@g.swu.ac.th

image

อ.ดร.พรรณธร ครุธเนตร

โทร. 02-649-5000 ต่อ 16035

E-mail : pannatorn@g.swu.ac.th

image

อาจารย์ณประภาพร รุจจนเวท

โทร. 02-649-5000 ต่อ 16052

E-mail : prapaporn@g.swu.ac.th

image

ผศ.ดร. กาญจนา ต้นโพธิ์

02-649-5000

kanchana@g.swu.ac.th

image

อ.พรหมมินทร์ ประไพพงษ์

02-649-5000

prommin@g.swu.ac.th

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top