Search
× Search

ศศ.บ. วรรณกรรมสำหรับเด็ก

image

อ. พิชญา นิลรุ่งรัตนา (ประธานหลักสูตร)

โทร. 02-649-5000 ต่อ 16510

E-mail : pitchayan@g.swu.ac.th

image

ผศ. รพินทร คงสมบูรณ์

โทร. 02-649-5000 ต่อ 16510

E-mail : rapind@g.swu.ac.th

image

อ.อัจฉรา ประดิษฐ์

โทร. 02-649-5000 ต่อ 16510

E-mail : atchara@g.swu.ac.th

image

อ.ดร. ธันยา พิทธยาพิทักษ์

โทร. 02-649-5000 ต่อ 16086

E-mail : tanya@g.swu.ac.th

image

อ. อนุสรา ดีไหว้

โทร. 02-649-5000 ต่อ 16086

E-mail : anusarade@g.swu.ac.th

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top