Search
× Search

ข้อมูลหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี)

  • รายละเอียดหลักสูตร
  • โครงสร้างหลักสูตร
  • แผนการศึกษา
  • คุณสมบัติ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

 

ชื่อสถาบันศึกษา           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะ/สถาบัน/สำนัก      คณะมนุษยศาสตร์

 

ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย: หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี)

          ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in English

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

          ชื่อย่อ (ภาษาไทย): กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

          ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Education (English)

          ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Ed. (English)

 

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ปรัชญาหลักสูตร

          ครูภาษาอังกฤษที่เปี่ยมด้วยความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมแห่งความเป็นครู มุ่งพัฒนาตนและพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน


ความสำคัญของหลักสูตร

          ครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม กอบกู้วิกฤตด้วยการสร้างคน สร้างความรู้ ด้วยการจัดการการศึกษาที่ดีที่สุดเพื่อสร้างคนดี คนเก่ง คนที่มีความสุข มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองและพลโลกที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก

          วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อไปทำหน้าที่ให้ความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ตลอดจนให้การอบรมบ่มนิสัย ให้แก่เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนทั่วประเทศให้บัณฑิตครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำกับคนในชุมชน ในสังคม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน อย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อการดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ บัณฑิตครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่ง ในการสร้างคน สร้างชาติโดยการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนของประเทศ หลักสูตรนี้จำเป็นต้องสร้างให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม สอดคล้องกับนโยบายและแผนการศึกษาชาติ


วัตถุประสงค์หลักสูตร

          เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ การเรียนรู้แนวใหม่ มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมแห่งความเป็นครู บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังนี้

          1) มีความรู้ในศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้งและมีความรอบรู้ ใฝ่รู้ และเชี่ยวชาญในศาสตร์การศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

          2) มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีความเป็นผู้นาทางการศึกษา มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการทำงานเพื่อสังคม

          3) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักประสานประโยชน์ส่วนรวมตามวิถีประชาธิปไตยเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

          4) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมกับการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม และใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้เกิดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จุดเด่นของหลักสูตร

           หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการข้ามหลักสูตรอย่างแท้จริง เป็นการร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์  โดยคณะศึกษาศาสตร์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีพครู คณะมนุษยศาสตร์จัดการเรียนการสอนในวิชาเอก ทั้งนี้นิสิตได้เรียนอย่างเข้มข้นทั้งวิชาชีพครูและวิชาเอก จบการศึกษาภายในเวลา 4 ปี

2.เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยมีกระบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง เมื่อจบการศึกษาบัณฑิตจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (Teaching license) โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน ของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

3. นิสิตได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างเข้มข้น 1 ปี (2 ภาคการศึกษา) ในโรงเรียนที่มีสภาพการเรียนการสอนจริง และได้รับการฝึกฝนให้ทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อต่อยอดสำหรับการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการเรียนรู้ เมื่อออกไปปฏิบัติการสอนจริง

 

          บัณฑิตหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

          หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านการศึกษาวิชาชีพครู  สาขาวิชาภาษาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ มีความตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนานาชาติ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการที่พร้อมด้วยคุณธรรม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีความรู้ ใฝ่รู้ครอบคลุมทั้งในศาสตร์หลายสาขาและศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถจัดการความรู้ในเชิงสหวิทยาการอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้เกิดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ 

2. มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริง ตลอดจนมีความคิด ริเริ่ม และสร้างสรรค์ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณในวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำทางการศึกษา มีจิตสำนึกในการทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักประสานประโยชน์ส่วนรวมตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ธำรงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทย

 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตหลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ดังนี้

ด้านวิชาชีพครู/วิชาการ

1. ครูสอนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยศึกษา ครูระดับประถมศึกษา ครูระดับมัธยมศึกษา และครูการศึกษานอกโรงเรียน

2. นักวิจัยทางด้านการศึกษาภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ

3. นักวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษและวิธีสอนภาษาอังกฤษ

4. นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา

ด้านพัฒนาวิชาการ

1. นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาภาษา

2. ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางการศึกษา

3. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร ฝึกอบรม

ด้านบริการวิชาการ

          ผู้จัดการเรียนรู้ศูนย์สำหรับเด็กตามช่วงวัยต่างๆ

 

อาชีพอื่น ๆ

          อาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
โครงสร้างหลักสูตร

          หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กำหนดจำนวนหน่วยกิตให้เรียนรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต และมีองค์ประกอบของหลักสูตรซึ่งแบ่งหมวดวิชาสอดคล้องกับข้อกำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้


รายละเอียดวิชา

หน่วยกิต

1.     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า

2.     หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า

2.1.   กลุ่มวิชาชีพครู   กำหนดให้เรียน

2.1.1.      วิชาชีพครูบังคับ

1)     วิชาชีพครู

2)     วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน

(เรียนปี 3, 4 วิชาละ 2 หน่วยกิต)

3)     วิชาการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

2.1.2.      วิชาชีพครูเลือก

2.2.   กลุ่มวิชาเอก รวม  กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า

2.2.1.      วิชาเอก กำหนดให้เรียน

2.2.2.           วิชาแสริมสร้างสมรรถนะวิชาเอก กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า

3.   หมวดวิชาเลือกเสรี 

30

109

40

 

 

 

 

 

 

69

48

21

 

6

รวมไม่น้อยกว่า

145

imageคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นเป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

          หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปิดรับนิสิตใหม่ปีการศึกษาละประมาณ 25 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

                    1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

                    2. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยการรับเข้าเป็นนิสิต ใช้วิธีดังต่อไปนี้

การรับเข้าเป็นนิสิต ใช้วิธีดังต่อไปนี้

     1.  สอบคัดเลือก กรณีสอบกลาง (Admissions) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง คิดสัดส่วนคะแนนต่าง ๆ  ดังนี้

- GPAX 20%

- O-NET 30% (มีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50)

- GAT 30%

- PAT (วัดความถนัดทางวิชาชีพครู) 50%

     2.  คัดเลือก

     3.  รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

     4.  รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยTerms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top